Našou snahou je skvalitňovať prístup k deťom a prispievať tak k eliminácii vzniku sociálno-patologických javov, duševných ochorení, porúch správania a iných narušení zdravého vývinu s prihliadaním na rodinné, školské a širšie sociálne prostredie.

Pre rodičov ponúkame tréning rodičovských a komunikačných zručností RODIČÁK

Pre školy ponúkame rôzne vzdelávacie aktivity v podobe prednášok, workshopov, seminárov.

Podľa zákona 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Rozhodnutia o akreditácii programov kontinuálneho vzdelávania vydané do 31. augusta 2019 strácajú platnosť uplynutím doby, na ktorú boli vydané, najneskôr 31. decembra 2020.

Programy kontinuálneho vzdelávania realizujeme bez kreditov, zvyčajne na objednávku poradenských zariadení

OZ Pointre aktuálne ponúka 3 programy kontinuálneho vzdelávania.

Pre odborných zamestnancov ponúkame Preventívny program zameraný na rizikové správanie dospievajúcich vo vzťahu k sebaponímaniu a body imidžu a Využitie preventívneho programu Aby sme si rozumeli v selektívnej prevencii v materskej škole . Prihlášku a viac informácií o cene sa dozviete tu.