Našou snahou je skvalitňovať prístup k deťom a prispievať tak k eliminácii vzniku sociálno-patologických javov, duševných ochorení, porúch správania a iných narušení zdravého vývinu s prihliadaním na rodinné, školské a širšie sociálne prostredie.

Pre rodičov ponúkame tréning rodičovských a komunikačných zručností RODIČÁK

Pre školy ponúkame rôzne vzdelávacie aktivity v podobe prednášok, workshopov, seminárov.

OZ Pointre aktuálne pripravuje 3 programy kontinuálneho vzdelávania.

Pre odborných zamestnancov sa nám podarilo akreditovať Preventívny program zameraný na rizikové správanie dospievajúcich vo vzťahu k sebaponímaniu a body imidžu a Využitie preventívneho programu Aby sme si rozumeli v selektívnej prevencii v materskej škole . Prihlášku a viac informácií o cene sa dozviete tu.