SPOLUPRÁCA s  ICHTYS, o.z.

Výchovné poradenstvo v teréne

V spolupráci s občianskym združením ICHTYS pracujeme aj v teréne.  Od júna mapujeme na ihriskách Devínskej Novej Vsi rodičovské zručnosti a potreby rodičov v oblasti výchovného poradenstva.  V rozhovoroch sme sa venovali ukladaniu hračiek, detskému vzdoru, vývinovým kritériám, príprave na vstup do školy, adaptácii na materskú školu, odúčaniu od plienok, riešeniu konfliktov medzi deťmi, stravovacím návykom a ďalším témam. Okrem rozhovorov sme v určitých situáciách ukazovali rodičom štýl komunikácie priamo s dieťaťom alebo dávali tipy a usmernenia na skvalitnenie rodičovského prístupu.

Práci v teréne sme doteraz venovali 17 hodín, oslovili sme 31 rodičov / 47 detí.  

Postupne pripravíme pre rodičov aj neformálne vzdelávanie v podobe diskusií s odborníkom priamo na ihrisku v rámci práce s komunitou.

Viac o spolupracujúcom OZ sa dozviete http://www.ozichtys.sk/

SPOLUPRÁCA s projektom Chuť žiť

Nakoľko sa venujeme prevencii rizikového správania dospievajúcich vo vzťahu k sbeaponímaniu a body imidžu, podporili sme zakladateľku projektu Chuť žiť Valentínu Sedilekovú v jej osvetovo-preventívnej činnosti zameranej na poruchy príjmu potravy. Naša predsedníčka sa zúčastnila na osvetovo-preventívnych aktivitách pre žiakov s týmto projektom  v ZŠ Fándlyho v Pezinku a v ZŠ Užhorodská v Košiciach a aj na vzdelávaní koordinátorov prevencie škôl a odborných zamestnancov CPPPaP v Rožňave. Spolu sa nám podarilo osloviť 182 žiakov a 22 odborníkov.

Projektu naďalej fandíme a školám dopĺňame, aby prispievali k pozitívneho sebaponímaniu žiakov, k budovaniu zdravého sebaobrazu a sebaúcty nielen takouto jednorazovou osvetovou aktivitou, ale aj dlhodobými preventívnymi programami a pri presadzovaní zdravého životného štýlu nezabúdali aj na to, že u niekoho sa môže objaviť v extrémnej podobe. 

Viac o projekte sa dozviete na https://chutzit.sk/

SPOLUPRÁCA s komunitným centrom Christiana

V rámci projektu Dúbravka počúva mladých ľudí sme pomáhali pri tvorbe dotazníka https://forms.gle/n6bHQrGoPed5oqnb7 pre mladých ľudí, aby sme napomohli v zisťovaní potrieb mladých ľudí v tejto mestskej časti. Naša predsedníčka sa zúčastnila aj na diskusii na tému Majú mladí ľudia miesto v Dúbravke, ktorá sa konala v rámci podujatia Veget – Komunitný festival na sídlisku, ktoré organizovalo práve KC Christiana.

Veríme, že sa nám spolu podarí nielen zistiť, čo mladí ľudia potrebujú, ale ich aj zapojiť do spolupodieľania sa na kvalie ich života v Dúbravke.  

Viac o KC Christiana sa dozviete na https://www.facebook.com/centrum.christiana