Zásady ochrany osobných údajov –  vzdelávacie aktivity

Vážení záujemcovia a účastníci vzdelávania,

na to, aby ste sa mohli zúčastniť našich vzdelávacích aktivít, potrebujeme vaše osobné údaje. Je pre nás dôležité, aby spracúvanie osobných údajov, ktoré nám poskytujete, bolo v súlade so zákonom a zároveň bezpečné. V tomto dokumente sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

1.Kto sme?

Vaše osobné údaje spracúva naše občianske združenie:

 

Úradný názov:

POINTRE, o.z.

Zapísané:

Register občianskych združení Ministerstva vnútra SR pod číslom VVS/1-900/90-50615

Sídlo:

Drobného 1894/9, 841 01 Bratislava-Dúbravka

IČO:

50714716

DIČ:

2120537034

Štatutár/predsedníčka OZ:

PaedDr. Alena Mateašíková

Kontakt:

www.pointre.sk

 2.Aké osobné údaje spracúvame?

Spracovávame nasledujúce údaje:

Kreditové kontinuálne vzdelávanie

 • titul, meno, priezvisko a rodné priezvisko  – tieto údaje sú potrebné na vydanie osvedčenia o ukončení kontinuálneho vzdelávania podľa  35 ods.7 písm b) zákona 317/2009 Z.z.
 • dátum a miesto narodenia – údaj potrebný na vydanie osvedčenia o ukončení kontinuálneho vzdelávania podľa §35 ods.7 písm. c) zákona 317/2009)
 • podpis
 • pracovisko
 • adresa (len pri fakturácii)
 • IČO (pri fakturácii)
 • DIČ (pri fakturácii)
 • číslo bankového účtu (pri fakturácii)
 • údaje o platbách,
 • e-mailovú adresu,
 • telefónne číslo (hoci uprednostňujeme e-mailovú komunikáciu, stáva sa, že v prihlasovacom online formulári je uvedená adresa nesprávne, a tak využívame telefonický kontakt)

Nekreditové vzdelávanie (pedagogickí a odborní zamestnanci, rodičia)

 • titul, meno, priezvisko
 • pracovisko (pri vzdelávaní odborných a pedagogických zamestnancoch)
 • adresa (len pri fakturácii)
 • IČO (pri fakturácii)
 • DIČ (pri fakturácii)
 • číslo bankového účtu (pri fakturácii)
 • údaje o platbách,
 • e-mailovú adresu,
 • telefónne číslo (hoci uprednostňujeme e-mailovú komunikáciu, stáva sa, že v prihlasovacom online formulári je uvedená adresa nesprávne, a tak využívame telefonický kontakt)

 3.Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom:

 • registrácie záujemcov o vzdelávanie, pričom ide o evidovanie vyplnených online prihlášok, ktoré využívame na zasielanie informácii o danom vzdelávaní .
 • vedenia dokumentácie k programu kontinuálneho vzdelávania, pričom ide o plnenie si našich zákonných povinností, ktoré nám vyplývajú z legislatívy. Podľa §45 písmeno d) zákona 317/2009 je poskytovateľ kontinuálneho vzdelávania povinný viesť dokumentáciu o uskutočňovaní akreditovaného programu kontinuálneho vzdelávania. Pod písomnou agentou sa podľa §3 ods.3 vyhlášky 445/2009 rozumejú:

a)       písomné prihlášky,

b)       prezenčné listiny, triedne knihy alebo inú dokumentáciu o účasti a uskutočnení programu kontinuálneho vzdelávania, v ktorej je zaznamenaný aj čas a miesto jeho konania, vrátane dokumentácie o overovaní profesijných kompetencií podľa § 35 ods. 6 zákona,

c)       protokoly o ukončení programu kontinuálneho vzdelávania,

d)       doklady o odovzdaní osvedčenia o ukončení programu kontinuálneho vzdelávania,

e)       evidencia pridelených kreditov podľa absolventov kontinuálneho vzdelávania

f)        dokumentácia súvisiaca s poskytovaním, financovaním, uskutočňovaním, priebehom a ukončovaním programu kontinuálneho vzdelávania.

 • evidovania a identifikovania platieb za vzdelávanie
 • fakturácie a účtovníctva, pričom ide o plnenie si našich zákonných povinností, ktoré nám vyplývajú zo zákona o účtovníctve

4.Aké legislatívne podklady požívame?

 • zákonná povinnosť napr. pre vystavovanie a archiváciu účtovných dokladov,
 • zákon 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý určuje, aké náležitosti obsahuje osvedčenie o ukončení vzdelávania
 • vyhláška 445/2009 Z.z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

5.Ako nám môžete dať Súhlas?

Ak je na spracúvanie vašich osobných údajov potrebný Súhlas, môžete nám ho dať niektorým z nasledujúcich spôsobov:

 • prostredníctvom online formuláru, v ktorom zaškrtnete, že súhlasíte so spracúvaním Vašich osobných údajov
 • prostredníctvom listinnej podoby priamo na vzdelávaní (ak nebola vyplnená online prihláška)
 • prostredíctvom e-mailu: mateasikova@pointre.sk

6.Ako môžete súhlas odvolať?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov po prihlásení sa na vzdelávanie je možné odvolať v prípade, že sa daného vzdelávania prihlásený účastník nezúčastní. Odhlásením sa zo vzdelávania automaticky zaniká Súhlas so spracovaním osobných údajov. Odhlásenie / zrušenie prihlášky spolu so Súhlasom so spracovaním osobných údajov je možné:

 • zaslaním žiadosti o odvolanie Súhlasu na e-mail mateasikova@pointre.sk
 • zaslaním žiadosti o odvolanie Súhlasu poštou na adresu POINTRE, o. z. Drobného 1894/9, 841 01 Bratislava –Dúbravka

7.Komu vaše údaje poskytujeme?

K vašim osobným údajom pri nekreditovavom vzdelávaní nemá prístup žiaden iný subjekt.

Výnimku tvorí kontinuálne vzdelávanie, nakoľko podľa § 45 písm f) zákona 317/2009 Z.z. sme ako poskytovateľ kontinuálneho vzdelávania povinný poskytnúť MŠVVaŠ SR súčinnosť na účely kontroly a hodnotenia uskutočňovaného akreditovaného programu kontinuálneho vzdelávania a zároveň podľa §45 písm. g) sme povinní zverejňovať zoznam absolventov programu kontinuálneho vzdelávania na našom webovom sídle. Zverejňovanie absolventov programu kontinuálneho vdelávania na webovom sídle obsahuje titul, meno a priezvisko odborného / pedagogického zamestnanca a číslo osvedčenia.

 

Osobné údaje nebudú prenášané do tretej krajiny.

8.Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

 • evidenciu online prihlášok do ukončenia vzdelávania
 • registrácia prihlásených účastníkov vzdelávania do ukončenia vzdelávania
 • účtovné doklady uchovávame po dobu 10 rokov podľa zákona 431/2001 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
 • dokumentáciu ku kontinuálnemu vzdelávaniu v súlade so zákonom 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.

Na koho sa môžete obrátiť?

Ak máte akékoľvek otázky, či podnety týkajúce sa osobných údajov, môžete nám napísať na adresu mateasikova@pointre.sk

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

Zákon na ochranu vašich osobných údajov ustanovil pre vás nasledujúce práva:

a) právo na prístup k osobným údajom

Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov naším občianskym združením.

b) právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak

 • stornujete online prihlášku a teda už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli
 • odvoláte svoj súhlas
 • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov
 • pracúvame vaše osobné údaje nezákonne
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť

c) právo na opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov

Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.

d) právo na obmedzenie spracúvania

Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme.

K obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, ak:

 • nám oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť
 • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili
 • vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo
 • obhajovanie svojich práv
 • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše
 • oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi

e) právo na prenosnosť údajov a právo namietať

Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.

f) právo namietať

Máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje. Ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme. Ak vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu dodržiavania legislatívy spojenej s oprávnenými požiadavkami, môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.

Ako spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej forme v podobe databázy a listinnej forme. Údaje sú spracúvané v rámci účelu, na ktorý boli získané a v súlade s platnými bezpečnostnými štandardmi.

Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?

Osobné údaje poskytnuté v online formulári sú vedené ako databáza záujemcov o vzdelávanie, ktorá je chránená heslom, antivírovým programom a prístup k nej má len poverená osoba. Osobné údaje uvedené v prihláškach v listinnej forme na faktúrach sú založené v priestore, ktorý je zabezpečený a monitorovaný.

Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom 25.5.2018.
Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našom občianskom združení.