Naším poslaním je podporovať zdravý osobnostný rast detí a mládeže a posilňovať funkcie rodinného, školského a sociálneho systému v kontexte holistického prístupu.

Snažíme sa teda tvoriť projekty, ktoré prispievajú k rozvoju rodičovských zručností, ale aj k odbornému rastu pedagogických a odborných zamestnancov ako i ďalších odborníkov z pomáhajúcich profesií. Svojimi činnosťami prispievame k eliminácii vzniku sociálno-patologických javov, duševných ochorení, porúch správania a iných narušení zdravého vývinu s prihliadaním na rodinné, školské a širšie sociálne prostredie.


Náš team:

PaedDr. Alena Mateašíková

Vyštudovaná liečebná pedagogička. Má ukončený psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii, prácu s deťmi ADHD, riešenie konfliktov, mediáciu, krízovú intervenciu, tréning Rešpektovať a byť rešpektovaný a iné. Spolupracuje s vydavateľstvom RAABE. Členka Pro LP a registrovaná mediátorka.

Vyše 15 rokov pôsobila v štátnom poradenskom systéme, kde sa venovala práci s deťmi s poruchami správania a emočnými ťažkosťami, s ich rodičmi hľadala vhodný výchovný prístup.  Určitý čas pracovala aj s deťmi s mentálnym a viacnásobným postihnutím.

Pre školské prostredie tvorila a realizovala metodiky v oblasti prevencie a intervencie. V rámci klubovej starostlivosti s klientmi v CPPPaP vypracovala metodiku Arteliér zameranú na využívanie arteterapie pri práci s deťmi s emočnými ťažkosťami a poruchami správania. Podieľala sa na tvorbe tréningu rodičovských a komunikačných zručností. Okrem individuálnej práce má skúsenosti aj s prácou so skupinami a intervenciami pre problémové triedy ako i s lektorovaním, či  vzdelávaním pedagogických a odborných zamestnancov v školstve. Spoluautorka preventívneho programu pre deti predškolského veku pod názvom Aby sme si rozumeli a preventívneho programu 5P Preventívny Program Porúch Príjmu Potravy.

Má skúsenosti s vedením a budovaním tímu.

V súčasnosti má súkromnú prax, kde pri práci s deťmi využíva najmä kreativistické terapie (arteterapiu, dramatoterapiu, hrovú terapiu, biblioterapiu a psychomotorickú terapiu), ktoré dopĺňa psychoterapeutickými prvkami.


Mgr. Peter Chomjak 

fotoVyštudoval som psychológiu na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Mám ukončený program Rešpektovať a byt rešpektovaný a Nenásilnú komunikáciu. Absolvoval som workshopy zamerané na poradenskú prácu s adolescentom, rodinou, nedobrovoľným klientom a tiež prácu so skupinou. Vzdelával som sa aj v oblasti projektívnych metód ako Kresba postavy, rodiny a stromu.

Posledných 5 rokov pracujem ako psychológ v školskom systéme, kde sa venujem práci s deťmi najmä s poruchami správania, poruchami pozornosti, realizujem psychodiagnostiku pre deti a mladistvých a vediem poradenské stretnutia s ich rodičmi, kde sa snažíme spoločne nájsť spôsob ako napomôcť k zmene. Mám skúsenosti s prácou so skupinou a intervenciou pre problémové triedy. Organizujem stretnutia pre koordinátorov prevencie základných a stredných škôl. Pre prostredie školy som vytvoril a realizoval metodiky v oblasti prevencie a intervencie. Vytvoril som metodiku zameranú na prevenciu rizikového vplyvu médií a sociálnych sietí (Med). Som spoluautor metodiky k preventívnemu programu 5P – Preventívny Program Porúch Príjmu Potravy.

Zaujímam sa o moderné technológie. Energiu, nápady, témy čerpám aj zo stretnutia s priateľmi. Okrem toho rád športujem, venujem sa horskej cyklistike, bedminton, posilňovaniu. Mojím snom je prejsť červenú turistickú magistrálu od Devína až po Duklu.


Mgr. Martin Mikulič

Som vyštudovaný liečebný pedagóg (Pdf UK). Ukončil som výcvik integratívneho koučingu. Kontinuálne sa vzdelávam a zúčastňujem tréningov a školení zameraných na emócie, poradenský proces, komunikáciu a prácu s klientom.  Počas štúdia na VŠ som pracoval v nízkoprahovovom zariadení s deťmi a mládežou na príprave voľnočasových aktivít (OZ Ulita). Posledných päť rokov pôsobím v školskom systéme poradenstva(CPPPaP), kde  pripravujem a realizujem preventívne, intervenčné a sebaskúsenostné skupinové stretnutia pre žiakov a študentov škôl. Pre rodičov lektorujem rodičovské skupiny zamerané na rozvoj a tréning komunikačných a rodičovských zručností.  Vediem tréningové a vzdelávacie skupiny  pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl. V rámci individuálnej starostlivosti sa venujem práci s deťmi s emočnými ťažkosťami a problémami v správaní. Som metodik výchovných poradcov pre ZŠ. Podieľam sa na príprave a tvorbe metodických materiálov, so zameraním  najmä na ľudskoprávne témy, rozvoj kritického myslenia a predchádzanie intolerancie na školách.


Mgr. Martin Martinkovič, PhD.

V minulosti sa venoval širokej škále expertných činností (konzultačné činnosti, hodnotenie projektových zámerov, práca v expertných skupinách atď.). Aktívne spolupracoval na viacerých projektoch, ktoré realizovali priamo riadené organizácie Ministerstva školstva (VÚDPaP, ŠIOV, IUVENTA). Spolupodieľal sa na viacerých výskumných aktivitách napr. v oblasti práce s mládežou alebo ohľadom životných podmienok migrantov na Slovensku. Pracoval tiež ako psychológ v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Bratislava IV, kde sa s kolegami realizoval rôzne preventívne programy na základných a stredných školách, ako aj ucelený kariérový program pre stredoškolákov.

V roku 2014 ukončil doktorandské štúdium v odbore sociálna psychológia a psychológia práce na Fakulte sociálnych a ekonomických vied na Univerzite Komenského v Bratislave. Je absolventom viacerých akreditovaných tréningov v oblasti poradenstva, koučingu a manažmentu. Neustále si zvyšuje svoju kvalifikáciu a aktuálne je frekventantom vo výcviku v Transakčnej analýze. V súčasnosti pracuje ako konzultant v spoločnosti IBM. Spoločne s manželkou Lenkou žijú v Karlovej Vsi v Bratislave. Svoj voľný čas najradšej trávia s ich dcérou Améliou a psíkom Dagim – celým menom Michael Douglas.


Lenka Martinkovičová

Lenka má ukončené magisterské štúdium v odbore psychológia a doktorandské štúdium v odbore sociálna psychológia a psychológia práce na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského (FSEV UK). V rámci dizertačnej práce sa venovala téme riadenie a konštruovanie kariéry. Už počas vysokej školy začala pracovať ako konzultantka v personálnych agentúrach a od mája 2010 je zamestnaná ako konzultantka v centre Euroguidance, ktoré je súčasťou Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC). Celoeurópska sieť centier Euroguidance má za cieľ podporovať európsku dimenziu celoživotného kariérového poradenstva a mobilitu. Je tiež členkou Rady Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry.

V posledných rokoch absolvovala niekoľko kurzov a tréningov v oblasti kariérového poradenstva, arteterapie, či postmoderných prístupov v poradenstve. V oblasti kariérového poradenstva sa zúčastnila množstva seminárov, konferencií, ale aj tréningov a kurzov; napr.: tréning v švajčiarskej metóde CH-Q Level 1 a 2, kurz Koučovací přístup v kariérovém poradenství, či seminár Navigácia pri hľadaní povolania – Úvod do princípov zážitkového kariérového poradenstva. V roku 2014 ukončila dvojročné štúdium Arteterapie na Masarykovej Univerzite v Brne. A v roku 2016 ročné vzdelávanie MODI v kolaboratívnom a dialogickom prístupe poskytovaným spolkom Narativ.

Lenka je aktuálne na materskej dovolenke. Rada trávi čas so svojou rodinou, priateľmi, v prírode, pri dobrej hudbe, či vzdelávaním sa na zaujímavých workshopoch, ktoré však aj rada organizuje.