Preventívny program zameraný na sebaponímanie a body imidž bol vytvorený a realizovaný pracovníkmi nášho OZ ešte v podmienkach CPPPaP Bratislava IV. Pod záštitou nášho OZ bol doplnený o nové aktivity a vytvorená ucelená metodika k práci s daným programom.

Jeho cieľom je vplývať na pozitívne budovanie zdravého sebaobrazu a sebahodnotenia (ideálne a reálne ja) s prihliadaním na vývinové aspekty obdobia dospievania. Artefiletické a diskusné aktivity z programu sú zamerané aj na získavanie sebaúcty nielen v súvislosti s vnímaním svojho tela, ale s celkovým vnímaním seba samého. Preventívny program prináša aj uvedomenie spoločných prienikov medzi poruchami príjmu potravy a zdravým životným štýlom.

Program sekundárne prispieva k nadobudnutiu kritického myslenia v oblasti vplyvu médií na body imidž a k získaniu základných skúseností s pomocou blízkemu, u ktorého sa začalo objavovať rizikové správanie vo vzťahu k sebaponímaniu a body imidžu.

Preventívny program sa skladá z 3 oblastí, ktoré na seba tematicky nadväzujú:

  1. Krásne a výnimočné /jedinečné sebaponímanie a body imidž
  2. Zdravý životný štýl verzus rizikové správanie
  3. Vplyv médií a reklamy na body imidž

Účastníci školenia získajú vytvorenú metodiku v elektronickej podobe.