Preventívny program bol pôvodne vytvorený pre podmienky Centra výchovnej a psychologickej prevencie v Bratislave V. Po overovaní v praxi ho v roku 2002 vydalo MCMB a autorky zároveň  vyškolili učiteľky materských škôl a odborných zamestnancov v používaní daného programu.

Primárne sa program zameriaval na skvalitňovanie vzťahov medzi deťmi a ich učiteľkami ako i medzi deťmi navzájom. Nakoľko samotná prevencia nemôže spadať len do kompetencie materskej školy a školského zariadenia, sme sa rozhodli rozšíriť daný program o spoluprácu s rodičmi. Pod záštitou nášho OZ sme pracovali na vnesení súhry medzi výchovným prístupom učiteliek a rodičov, čo sa stalo dôležitým mementom daného programu. Pôvodný program je teda rozšírený o informačné materiály pre rodičov, o príbehy na čítanie pre deti ako aj o vysvetľovanie komunikácie s deťmi v domácom prostredí.

Obsahovo tento program využíva tému kráľovstva, ktorú deti spolu s odbornými zamestnancami a učiteľkou spoločne vytvárajú a zažívajú. Učiteľky sa svojou spoluúčasťou na programe majú možnosť učiť inému štýlu komunikácie s deťmi i práci s triednymi pravidlami. Tie si deti tvoria počas kráľovskej rady, kde sa stávajú kráľovými radcami (ak potrebuje kráľ poradiť, čo s hlukom v triede, čo s neuloženými hračkami a podobne). V domácom prostredí je úlohou rodičov pracovať na ich domácich pravidlách. Deti sa učia aj empatii, vzájomnej akceptácii (v kráľovstve sa stretávajú s polaritnými dvojicami ako princ Rýchly šíp a pomalá princezná, či smelý princ a bojazlivá princezná), rozvíja sa ich samostatnosť a zodpovednosť za svoje činy, čo prispieva k predchádzaniu agresívneho správania v kolektíve detí. Podobne i samotní rodičia získavajú informácie o tom, ako sa zaujímať o prežívanie detí a ako ich učiť hovoriť o tom, ako sa cítia skôr, ako ich emócie vyvolajú nežiadúce správanie.

Naše OZ ponúka školenie pre:

  • učiteľky materských škol, ktoré môžu daný program využívať v rámci univerzálnej prevencie sociálno-patologických javov.
  • odborných zamestnancov (psychológov, liečebných pedagógov, sociálnych pedagógov a špeciálnych pedagógov), ktorí môžu využiť daný program pri práci s kolektívmi detí predškolského veku, v ktorých nie je  vybudovaná pozitívna klíma a medzi deťmi sa častejšie vyskytujú agresívne prejavy správania (hádky, bitky, sácanie, hryzenie …), nedodržiavanie dohodnutých pravidiel, či vzájomná neúcta a neakceptovanie sa. Prítomnosť odborného zamestnanca je dôležitá z dôvodu diagnostiky klímy v triede, stanovenia presného postupu k nastoleniu zmeny. V tomto kontexte už máme na mysli využitie programu Aby sme si rozumeli ako selektívnu prevenciu pri práci s problémovou triedou.